Trygghetsskapade program missar mäns våld mot kvinnor

Göteborgs stad har tagit fram ett program för att förtydliga vad som förväntas av stadens nämnder och styrelse för att öka tryggheten och minska brottsligheten i staden. Att man i detta sammanhang helt har missat mäns våld mot kvinnor är oroväckande, menar Roks.

- Vi ser väldigt allvarligt på att mäns våld mot kvinnor helt saknas i ett program som ska vara trygghetsskapande och brottsförebyggande, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand.

- Kvinnor är en särskilt utsatt grupp. De riskerar att utsättas för våld nästan överallt i samhället, till och med i det egna hemmet. Om vi ska kunna ändra på det måste detta våld särskilt adresseras, tillägger hon.

Roks efterlyser tydliga mål för att stoppa mäns våld mot kvinnor och menar att förslaget också bör innehålla särskilda stödinsatser för offer som varit utsatta för våld.

- Här kan våra kvinnojourer vara behjälpliga. Vi har över 40 års erfarenhet av dess frågor, menar Jenny Westerstrand.

I andra delar ställer sig Roks positiva till förslaget. Att införa kunskapshöjande åtgärder för såväl beslutsfattare och tjänstepersoner som invånare och andra lokala intressenter är ett mycket välkommet initiativ. Det gäller även förslaget om ökad samverkan mellan samhällets olika delar.

- Men de kunskapshöjande delarna måste också innehålla mäns våld mot kvinnor, understryker Jenny Westerstrand. Och den ökade samverkan får inte ske på utsatta kvinnors bekostnad.

 

Läs hela remissvaret här