ብዛዕባ ሮክስ (Roks)

ብዛዕባ ሮክስ (Roks)

 

ሮክስ - ሃገራዊ ውድብ ዑቕባታት ደቀኣንስትዮን ዑቕባታት ንኣሽቱ ደቀንስትዮን ኣብ ስዊድን - ዝዓበየ ኣባል ኣብታ ሃገር ናይ ዝርከብ ውድብ ዑቕባታት ደቀኣንስትዮን ዑቕባታት ንኣሽቱ ደቀኣንስትዮን እዩ። ሮክስ፡ ብደቀተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ደቀኣንስትዮ ኣብ ስራሕ ካብ ዝፍጸም ዓመጽ ዑቕባታት ክረኽባ ንዚብል ሓበራዊ ረብሓ ንምዕቃብ ዝዓለመ እዩ።

ሮክስ፡ ንህዝባዊ ኣረኣእያ ግቡእ ቅርጺ ንኸትሕዝ ይጽዕር፣ ከምኡውን ትካላት ዑቕባ ብዛዕባ ዘጋጥም ኲነታት ዚምልከት ህዝቢ ንኽፈልጥ ብንጥፈት ይሰርሕን ብዛዕባ ዑቕባታት ኣብ ዚምልከት ጉዳያት፡ ግዳማዊ ዝርርባት የካይድን። ኣብዚ እዋን'ዚ፡ ኣብ ውሽጢ'ዚ ውድብ'ዚ፡ ከባቢ 100 ትካላት ዑቕባታት ደቀንስትዮን ንኣሽቱ ደቀኣንስትዮን ኣለዋ።

ሮክስ፡ ኣብ መሰላትን ናጽነትን ደቀኣንስትዮን ንኣሽቱ ደቀኣንስትዮን ኣቲኲሩ ዝሰርሕ ብዛዕባ ደቀኣንስትዮ ዝጣበቕ ውድብ እዩ።

 

ዑቕባታት ደቀኣንስትዮ

ነፍስወከፍ ዑቕባ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣገባባት ስራሕ ዘለዎ ናጻ እዩ። እንተኾነ ግን፡ ሓበራዊ ባእታ ናይ ኲለን ትካላት ዑቕባታት፡ ደቀኣንስትዮን ንኣሽቱ ደቀኣንስትዮን ደገፍ ኣብ ዝደልያሉ እዋን ክድውላሉ ዝኽእላ ናይ ህጹጽ ኲነታት ቊጽሪ ተሌፎን ኣለወን። ኲለን ደወልቲ ተሌፎን፡ እንተደልየን ስመን ከይተፈልጠን ከይተመዝገበን ንኽድውላ ክመርጻ ይኽእላ እየን።

ትካላት ዑቕባታት ደቀኣንስትዮ፡ ብመሰረት ውልቃዊ ጸገማትን ድሌታትን ነፍስወከፍ ጓልኣንስተይቲ፡ ደገፍ ይህባ። ብዛዕባ ህሉው ኲነታታን እዋናዊ ኲነታት ዝምድናታታን፡ ክትዘራረብ ድማ ትኽእል እያ። ብዛዕባ ጸብጻብ ፖሊስ ወይ ግጭት ዑቕባ ዚምልከት ምኽሪ ከድልያ'ውን ይከኣል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ወይ ሓያለ ዓመታት፡ ግዳይ ጾታዊ ዓመጽ ብዛዕባ ዝኾንክናሉ ጉዳይ ኪኸውን ይኽእል እዩ። እተን ኣብ ትካላት ዑቕባ ዝሰርሓ ደቀኣንስትዮ፡ ዝርርብ ብምክያድ ደገፍን ምኽርን ይህባ፣ ንኣብነት፥ ንፖሊስ፡ ጠበቓታትን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ብኣካል ኣብ እትረኽባሉ እዋን ደገፍ ንኽህባኽን ምሳኽን ክኸዳ ይከኣል እዩ። ብዙሓት ትካላት ዑቕባ፡ ንደቀኣንስትዮን ደቀንን፡ ዑቕባ ኣብ ዝውሃበሉ ኣባይቲ ከምእትሰፍሩ ይገብራ እየን።

ሓያለ ትካላት ዑቕባ፡ ሕጋዊ ሓገዝ ዝህብ ፍሉይ መስመር ተሌፎን ኣለወን። ገለ ትካላት ዑቕባ፡ ነተን ጸገም ምስማዕ ዘለወን ደቀኣንስትዮ ዘገልግል ብጽሑፍ እትርዳድኣለን ተሌፎናት ኣለወን። ካልኦት ትካላት ዑቕባ፡ ነቶም ብኣባላት ስድራ ጾታዊ ዓመጽ ንዝበጽሐን ዓበይቲ ደቀኣንስትዮ ብፍሉይ ደገፍ ይህባ እየን።

ትካል ዑቕባ ደቀኣንስትዮ ኣብዚ ርኸቡ

 

ትካል ዑቕባታት ንኣሽቱ ደቀኣንስትዮ

ኣብ ውሽጢ ሮክስ፡ ከባቢ 30 ትካላት ዑቕባ ንኣሽቱ ደቀኣንስትዮ ኣለዋ፣ ካብዚኤን ድማ እተን ዓሰርተ፡ ርእሰን ዝኸኣላ ትካላት እየን። ትካላት ዑቕባ ንኣሽቱ ደቀኣንስትዮ፡ ዳርጋ ከምተን ትካላት ዑቕባ ደቀኣንስትዮ ዝሰርሕኦ ኣገባብ ይሰርሓ፣ እንተኾነ ግን፡ ንኣብነት፥ መጥቃዕትታት፡ ክፉእ ኣተሓሕዛን ጾታዊ ዓመጽን ምስዝበጽሐን ወይ ብገለ ካልእ ምኽንያት፡ እተን ንኣሽቱ ደቀኣንስትዮ ምስ ካልኦት ኣዋልድ ክዘረረባ የድልየን። ብዛዕባ ኲነታት መነባብሮ ንኣሽቱ ደቀኣንስትዮ ዚምልከት ንህዝቢ ኣፍልጦ ንምሃብ ብንጥፈት ይሰርሓ እየን። ትካላት ዑቕባ ንኣሽቱ ደቀኣንስትዮ፡ ዝውንንኦ መርበብ-ሓበሬታ ኣለወን፣ ንሱ ድማ www.tjejjouren.se እዩ።

ትካል ዑቕባ ንኣሽቱ ደቀኣንስትዮ ኣብዚ ርኸቡ

 

ምስ ትካል ዑቕባ ምስራሕ

እቶም ኣብ ትካላት ዑቕባ ዝሰርሑ መብዛሕቶም ሰባት፡ ብወለንታ ዝሰርሑ እዮም። ኣብ ትካል ዑቕባ ንኽትሰርሑ ተቐባልነት ንኽትረኽቡ፡ ፈለማ ብትካል ዑቕባ ኣብ እተዳለወ ናይ ትምህርቲ ግዜ ክትሳተፉ ናይ ግድን እዩ። ኣባል ሰራሕተኛ ንኽትኮኑ ግዳሰ እንተልይኩም፡ ኣብ ከባቢኹም ንዝርከብ ትካል ዑቕባ ደቀኣንስትዮ ወይ ኣዋልድ ተወከሱ።