Valet 2018: Ge barn eget juridiskt ombud

”Som det ser ut idag går föräldrars önskemål ofta före barns trygghet och rättigheter. Barn ska aldrig tvingas vara hos en förälder som misshandlar.” 

Roks valenkät innehöll åtta viktiga frågor till alla riksdagskvinnor i partierna vi samarbetar med (alla utom SD).  

En av frågorna i enkäten löd: 

Roks anser att barn ska ges ett eget juridiskt ombud vid vårdnadstvister. Stöder du det kravet?

I den här frågan får vi stöd av 83,8 procent av de svarande. Resterande har valt att svara ”Vet ej”.  

Frågan om barn ska ges eget juridiskt ombud får starkt stöd av riksdagskvinnorna. Roks driver denna fråga då vi sett att barnperspektivet ofta tappas bort i vårdnadstvister. Vår rapport ”Våld och vårdnad” visade att pappan kan tilldömas umgänge och vårdnad trots att han utövat våld mot mamman – och ibland till och med mot barnet. 

Roks har lagt fram 10 valkrav – där en av punkterna är: