Remissvar om Ds 2017:1 Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Roks är ofta remissinstans för myndigheter och statliga utredningar. I våra remissvar bidrar vi med jourernas samlade erfarenheter och kompetens och fyller i luckor när det behövs. Remissvaren är en viktig del i våra möjligheter att påverka lagstiftningen.

Roks remissvar om Ds 2017:1 Elektronisk övervakning av kontaktförbud.

Sammanfattning

Roks välkomnar översynen av förutsättningarna för att elektroniskt övervaka kontaktförbud enligt lagen om kontaktförbud. Roks har, alltsedan starten av organisationen, varit en lobbyverksamhet gentemot den lagstiftande församlingen gällande förhållande som kvinnor lever under i framförallt nära relationer där det förekommer våld av olika slag av någon som ska vara en trygghet i familjen. Vi uppmärksammande tidigt det faktum att kvinnor som mot alla odds lyckades lämna sina män, trots det eller kanske just därför, förföljdes och trakasserades.

I vårt framgångsrika arbete med att påverka politikerna kunde vi föra fram kvinnors erfarenheter och jourernas arbete bidrog starkt till att vi 1988 fick den första besöksförbudslagen. Vi varnade redan då för att om inte överträdelser beivrades kunde lagen bli kontraproduktiv. Det vill säga om mannen inte genast blev lagförd för överträdelse av besöksförbudet skulle han få budskapet att samhället inte brydde sig om detta och kvinnan få samma budskap att ingen brydde sig om hennes anmälan.

Trots att besöksförbud numera kallas kontaktförbud, har inte mycket ändrats för den förföljda och trakasserade.  Våra farhågor att mannen inte skulle ta kontaktförbudet på allvar, har besannats. Eftersom polisen verkar ha svårigheter att beivra överträdelser, tappar förbudet sin förmåga att utgöra en varning för mannen och kvinnor får inte det skydd som det var menat.

Läs hela remissvaret genom att klicka på filen på höger sida.