Vårdnad av barn

Vårdnad av barn

Majoriteten av de kvinnor som har kontakt med en kvinnojour på grund av det våld de och barnen har varit utsatta för hamnar förr eller senare i en vårdnadstvist. Att en vårdnadstvist handlar om barn, säger sig självt. Ändå verkar just barnen glömmas bort av myndigheterna som handlägger vårdnadstvisten.

Istället förflyttas perspektivet till att gälla en konflikt mellan mamman och pappan. Det är heller inte ovanligt att åklagare lägger ner fall om misshandel då det föreligger en vårdnadstvist.

Varje dag möter kvinnojourerna kvinnor och barn som lever under outhärdliga förhållanden som ett resultat av rättstillämpningen. Det är mycket vanligt att de kvinnor som först sökt skyddat boende för sig själva och barnen återkommer i ett senare skede för att få stöd i vårdnadstvister där den våldsamme mannen kräver bestämmanderätt över gemensamma barn som bevittnat och/eller utsatts för hans övergrepp.

År 2006 lagstiftades om att barnens rätt och behov ska vara utgångspunkten för beslut i vårdnadstvister. Risken för att barnet far illa i lagtexten skulle nu väga tyngre än barnets kontakt med bägge föräldrarna. Men trots det har rättstillämpningen samtidigt försämrats.

Pappor som utsätter mammorna och ibland barnen för våld, hot och kränkningar är ofta oförstående inför de konsekvenser våldet får för barnet. Tvärtemot lagstiftningens intentioner sätter domstolar alltför ofta föräldrars rätt till sina barn före barns rätt till trygghet från våld.

Roks jourer har lång erfarenhet av vårdnadstvister och umgängesfrågor i fall där pappan har misshandlat mamman och ofta även barnen. Detta är en av de frågor vi aktivt driver opinion kring.