Våld i anknytningsrelationer

Fruimport

När en svensk man som bor och är etablerad i Sverige inleder ett förhållande med en utländsk kvinna i syfte att utnyttja henne för exempelvis sex eller hushållsarbete kallar Roks denna företeelse för fruimport. Vi använder oss inte av uttrycket importfru då vi anser det vara grovt diskriminerande då det antyder att en människa är en handelsvara.

Varje år söker sig hundratals av dessa kvinnor till en kvinnojour efter att män utsatt dem för våld.

Tvåårsregeln gör kvinnan rättslös

Kvinnan har i de flesta fall flyttat till Sverige efter att Migrationsverket beviljat henne ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning, med en prövotid på två år. Om förhållandet består efter två år kan kvinnan beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Om förhållandet avslutas under prövotiden är huvudregeln att hon ska utvisas ur Sverige. Det är detta som i dagligt tal kallas tvåårsregeln. Bestämmelsen regleras i Utlänningslagen, kapitel 5 §1, §8 och §16.

Roks har uppmärksammat att tvåårsregeln gör att kvinnor som utsätts för våld i sina anknytningsrelationer hamnar i en oacceptabel situation. Kvinnan saknar ofta kunskap om sina rättigheter, har små eller inget nätverk då hennes enda förankring i landet är mannen. Ofta har hon lämnat allt som rörde hennes tidigare liv bakom sig och har mycket små möjligheter att återvända till hemlandet och få en dräglig tillvaro där, eftersom frånskilda kvinnor stigmatiseras och stöts ut i vissa länder.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd ger mannen all makt

Mannen utnyttjar det tidsbegränsade uppehållstillståndet för att kontrollera kvinnan. Han kan hota med utvisning om hon inte gör vad han vill. För många kvinnor är det inte ett alternativ att återvända till hemlandet. Därför stannar en del kvar i relationen med hopp om att beviljas permanent uppehållstillstånd, när prövotiden löpt ut. Risken är dock att mannen när som helst innan de två åren gått avbryter relationen.

Kvinnojourer ser gång på gång hur kvinnor först utsatts för våld och sen utvisas – medan mannen snabbt inleder en ny anknytningsrelation med en ny kvinna och utsätter även henne för våld. Så som Utlänningslagen i dag är utformad finns inget som förhindrar detta.

Mer om Fruimport

Roks fokus år 2010 ägnades åt Fruimport. Fruimporten fortsätter – om kvinnor som utsätts för våld i anknytningsrelationer Roks rapport 2/2010 och Täckmantel: äktenskap – Kvinnojourernas erfarenhet av fruimport.