Köpa sex ska vara förbjudet

Sälja sex är inte frivilligt

Ordet sexarbete och sexarbetare ingår inte i Roks språkbruk, eftersom dessa benämningar kamouflerar vad prostitution och sexköp i själva verket handlar om. När prostitutionsförespråkare talar om ”sexarbetares rättigheter” gör de det med utgångspunkten att prostitution går att likställa med ett serviceyrke och att de som säljer sexuella tjänster gör det frivilligt, en del rentav med glädje.

Jourrörelsen ser att prostituerade ofta har varit utsatta för incest och andra sexuella övergrepp tidigare i livet. Kvinnor i prostitution är som regel dessutom både socialt och ekonomiskt missgynnade. Om det förekommer kvinnor som aktivt valt att sälja sex, är det ändå inte rätt att tala om fria val för en grupp av kvinnor och tjejer där merparten tvingats in i prostitution som en direkt eller indirekt konsekvens av mäns tidigare eller nuvarande makt och våldsutövning.

Köpa sex är våld

Sexköp är inte en affärsuppgörelse mellan jämbördiga parter. Sexköpare utnyttjar de redan utsatta. Exempel på det är kvinnor i missbruk som säljer sex i utbyte mot droger, kvinnor med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som utnyttjas sexuellt och tjejer som erbjuds en bostad eller något de behöver om de i gengäld ställer upp sexuellt.

I ett samhälle som försvarar principerna för juridisk, politisk, ekonomisk och social jämställdhet ska människor aldrig kunna vara handelsvaror. Trots det används kvinnors och tjejers kroppar som varor att köpas, säljas och utnyttjas sexuellt av män. Varje människas okränkbara värde är en självklar demokratisk grundval. Därför är det nödvändigt att kriminalisera köp av en annan människa. Kvinnor och tjejer i prostitution ska därmed betraktas som brottsoffer för mäns våld. Numera delar även FN den synen.

Köpa sex är kriminellt

Roks har varit med och drivit fram sexköpslagen i Sverige, som sedan 1999 kriminaliserar den som köper sexuella tjänster. Därmed pekas efterfrågan på prostitution ut som orsaken till den tragik och misär som följer i dess spår. De prostituerade själva ska däremot inte riskera rättsliga påföljder. De har istället rätt till hjälp och stöd att lämna prostitutionen.