Barn som ser pappa slå mamma

Barn som vittne till misshandel

Det sägs ibland att mäns våld mot kvinnor saknar vittnen, men det stämmer inte alltid.

Barnen har i de flesta fall befunnit sig i samma rum när pappan slår mamman och andra har varit i rummet intill och hört. De är deltagande vittnen till våldet.

Vart tionde barn i Sverige antas någon gång ha upplevt våld i sin familj och fem procent upplever det ofta, enligt NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid. Dessa barn upplever våld från en person de ofta är beroende av mot en person de också är beroende av.

Erfarenheter från kvinnojourer och studier visar att ungefär hälften av barn som bevittnat våld själva blev utsatta för våld, och en del av dem utsattes för sexuella övergrepp, av samma förövare som använde sig av våld mot mamman (det vill säga den andra omsorgsföräldern).

Enligt olika forskningsrapporter, som exempelvis Almqvist och Brobergs ”Barn som bevittnat mäns våld mot mamma – en studie av kvinnor och barn som vistats på kvinnojourer i Göteborg” 2004 och Annerbäck ”Prevalence and characteristics of child physical abuse in Sweden” 2010, förekommer det i 30 – 75 procent av fallen.

Barn som bevittnat våld är brottsoffer

Barn som upplever våld i hemmet är brottsoffer och har rätt till brottskadeersättning. Vid polisanmälan bör man därför få med om barnen varit hemma när våldet mot modern begåtts, och även tänka på att barnen kanske direkt har varit utsatta för våldet.

När man pratar med mamman om hennes hotbild, behöver även barnens hotbild tas upp såsom risken för hot och våld mot barnen vid umgänge, risk för bortförande av barn.

Barn som växer upp med våld

Den största riskfaktorn för barns välbefinnande är inte en enskild traumatisk händelse utan att våldet blir en del av vardagen och att det aldrig tar slut. Våldet finns på den plats där barnen ska känna sig trygga, i hemmet. Dessutom är våldet en stor hemlighet och blir en tung börda för barnet. Barnet får aldrig chansen att bearbeta och gå vidare utan måste hela tiden leva i våldets skugga. 

Det finns inga speciella symptom som skiljer ut barn som levt med en pappa som har misshandlat mamma, och barn som far illa på andra sätt. En del blir utagerande och aggressiva, en del inåtvända och deprimerade. Det är vanligt med mardrömmar, koncentrations- och sömnsvårigheter, huvudvärk, magont, ångest och oro. Många försöker undvika eller fly från våldet genom överdriven omsorg om andra, fantasiföreställningar eller förnekelse för att bibehålla en ”god” bild av pappan.

Reaktioner på våldet kan dyka upp när barnet känner sig tryggt, redan på kvinnojouren eller flera år senare. Konsekvenser av våldet finns både på lång och kort sikt.

Barn som växer upp i hem där våld förekommer kan bli extra riskutsatta under sina liv.

Risken att de begår självmord, utsätts för sexuella övergrepp, dras in i kriminell verksamhet eller själva brukar våld mot sin partner och sina barn är högre än för genomsnittet. Utöver det löper de en betydligt ökad risk att utsättas för mer våld, bli utstötta eller försummade.

Barn som växer upp med en våldsam far är alltså dubbelt utsatta.