Våldsbrott

År 2015 anmäldes totalt 85 100 misshandelsbrott, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2014. Misshandel mot kvinnor utgjorde 34 procent av samtliga misshandelsbrott.

Mäns våld mot kvinnor

Under 2015 misshandlades 29 000 kvinnor över 18 år, vilket är en ökning med två procent jämfört med 2014. 18 300 av dessa misshandelsbrott skedde inomhus av bekant till kvinnan, även det en ökning med två procent jämfört med 2014. Sedan 2008 har misshandelsbrott mot kvinnor ökat med 3 040 anmälda brott eller 12 procent. 

För kvinnor är det ungefär lika vanligt att gärningspersonen är okänd (40 %) som att det är en närstående (37 %) och något mindre vanligt att det rör sig om en bekant (23 %). Bland män är det vanligast är att gärningspersonen är helt okänd (70 %). 

I 45 procent av fallen där en kvinna blivit misshandlad har gärningspersonen varit påverkad av alkohol eller droger. För män är motsvarande siffra 70 procent. Denna skillnad hänger delvis samman med att misshandel mot män oftare sker i samband med nöjeslivet, medan misshandel mot kvinnor oftare sker i hemmet eller på arbetsplatsen. 

Under 2015 anmäldes 1 830 fall av grov kvinnofridskränkning till polisen. Denna brottsrubricering inkluderar misshandel, ofredande och hemfridsbrott. 

Från misshandel till dödligt våld

Dödligt våld utgör den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Den största bakomliggande förklaringen till våldet är mannens kontrollbehov över kvinnan, vilket blir tydligt då fler än hälften av brotten begås i samband med separation, enligt uppgifter från NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid på Uppsala Universitet.

Sedan år 2000 har det i snitt dödats 16 kvinnor per år i Sverige. Enligt Brå:s rapport, Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, sker 80 procent av det dödliga våldet mot kvinnorna i någon av de inblandades hem eller i det gemensamma hemmet. När en kvinna dödas av nuvarande eller tidigare partner är det ofta kulmen på en lång period av våld och hot. Nära hälften av brotten har föregåtts av anmälningar till polisen. 

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst lika hög grad som andra kvinnor, visar forskning. Trots detta har detta länge varit ett osynligt samhällsproblem. Socialstyrelsen tog 2011 fram ett nytt utbildningsmaterial för socialtjänst, hälso- och sjukvård samt och ungdomsmottagningar. Materialet, som du hittar här kan också vara användbart inom polis och rättsväsende samt i ideella organisationer såsom brottsoffer- och kvinnojourer och funktionshindersorganisationer.

Våld i samkönade relationer

Det är tyvärr inte ovanligt med våld även i samkönade relationer. En man kan vara utsatt för våld av en annan man, en kvinna kan bli utsatt av en annan kvinna och en transperson kan bli utsatt för våld i en relation. Våldet kan även här ta sig flera olika uttryck. Läs mer om våld i samkönade relationer på RFSL:s brottsofferjour.

Källa: Brå där inget annat uppges.